SI ANASTASYA

Magkaatubang na ngonian si Anastasya sagkod an saiyang padangat na lola, pagkatapos nin halawigon na panahon. Magigin maogma na kaya sinda?

Advertisements

Fiction: The Quiet Diners

He was still cleaning up when he heard gunshots. To the waiter, the sounds came almost muffled, coming from somewhere outside. He ran a few steps to the exit but stopped, instead turning right to the nearest window. He tried to look out. He saw nothing.

hurophurop

sarong sanang tataramon bakong mga silabang pinagsugpon; inuulit na tanog nin huli ta arog ka'yan an saiyang kamanungdanan kun dae ini uuliton kulang an saiyang bertud. mayo' man hurop igwa sanang hurophurop: hale sa hababaw maladop, daeng pundo, astang madakop ano ini? ano na'ni? sa tahaw kan tuninong may tanog, may ribok mapuon sa paghayop …

crucifixion

louder than the sound of a good friday noon is the hush of fallen leaves on dry pavement for they tell me of the dying of a tree.